درصورت عدم مشاهده خبرنامه اینجا کلیک نمایید

 

 

%%First Name%%  %%Last Name%%         %%company%%   

شبکه های اجتماعی مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایرانمرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران  |  تهران - ایرانشهر شمالی پلاک ۲۳۳
|  تلفن ۱۹ - ۸۸۳۱۰۱۱۳  

subscriber: %%emailaddress%%         |  weblink : www.irtci.com/dey-97.aspx